เพลงชาติไทย

Thai Anthem

 

Translated by/fordította: László GÁBRIS

 

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

Pra thet thai ruam lűad nűa chat chűa thai

Thailand unites the flesh and blood of Thais.

Thaiföld a thai nemzet húsa és vére

 

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

Pen pra cha rat pha thai kho'ng thai thuk suan

Nation of the people; belonging to the Thais in every respect.

A nép állama, minden thaié

 

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

Yu dam rong khong wai dai thang muan

It has long maintained its sovereignty...

Minden viszontagságot túlélt...

 

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

Duay thai luan mai rak sa mak khi

…because the Thais seek, and love, unity.

...mert a thai az egységet és harmóniát szereti.

 

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด

Thai ni rak sa ngop tae thu'ng rop mai khlat

Thais are peace-loving, but they are no cowards.

A thai békeszerető, de nem fél a harctól sem.

 

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

Ek ka raj ja mai hai khrai khom khi

Their sovereignty shall not be threatened, nor shall they suffer tyranny.

Nem adja függetlenségét bitang zsarnoknak.

 

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

Sa la lűad thuk yat pen chat phli

All Thais are ready to sacrifice every drop of blood for the nation.

A nemzetért utolsó csepp vérét is feláldozza, ha kell.

 

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

Tha löng prathet chat thai thawi mi chai cha yo

For the sake of Thailand’s progress and victory: Hurrah!

Fel Thai nemzet, koronázzon győzelem! Hurrá!

 

 

To appreciate the difficulties of translating Thai to English, please read the following “literal” translation (to show to customers who want you to translate “what’s there”):

Thai szövegek fordítási nehézségeinek szemléltetésére közreadom a thai szöveg „szó szerinti” fordítását is (talán jobb belátásra bírja a „szöveghű” fordítást kérő megrendelőket):

translate.google.com

 

 

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

Thailand combines one’s own flesh and blood life/nation/nature Thai bacteria/progeny/semen/flammable fuel

Thaiföld egyesíti a thai csíra/törzs/ondó/üzemanyag húsát és vérét

Thailand flesh and blood of Thai nationals ||| Thaiföld a hús és vér thaiföldi állampolgárok.

 

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

Is Pracha Rat, earth/ground/land of freedom/Thailand every part

Ez a Pracsarat, minden porcikájában Thaiföld

Public land is a state of all parts ||| Állami földek állapotban minden részén.

 

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

Is/was/has been able to maintain/uphold/sustain [through] all

Van fennmaradni képes minden(en)

Are held to keep all ||| Tartják, hogy minden.

 

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

By/also/because all Thais aim/intend/mean to love to unite/be in harmony

Azáltal, hogy/mert/szintén szabadság/thaiak/Thaiföld igazolja/törekszik szeretet, egység

Thai love with plain meaning unity ||| Thai szerelmes sima értelmében egységét.

 

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด

Freedom/Thai/Thailand this love [to be] quiet/peaceful, but even though to fight is not chicken-hearted

Thai szereti a békességet, de azonban küzdeni sem félős

Thailand is peaceful, but not fearful of war ||| Thaiföld a békés, de nem félt a háború.

 

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

Sovereignty/independence shall not give anyone [to] oppress/tyrannize/demoralize

Függetlenségét nem adja zsarnoknak

Who will not clobber independence ||| Ki nem elagyabugyál függetlenségét.

 

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

Abandon/discard/renounce blood every drop can (in the sense of knowing how to do or having the skill and ability to do) life/nation/nature religious offering

Életét és minden csepp vérét vallási áldozatként a nemzetnek képes felkínálni

Taking a blood drop every national sacrifice ||| Egy csepp vért minden nemzeti áldozat.

 

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

Ascend Thai nation, multiply/increase win/victory CHAYO

Fel Thai nemzet, koronázzon győzelem, HURRÁ!

Thai crowned as the nation has increased Chai Choi ||| Thai koronázta a nemzet nőtt Chai Choi.